+38 (04744) 4-69-84
Меню
 

Основні завдання відділу

Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти й освітньої діяльності у відповідності до місії і стратегії розвитку Університету

Контроль за дотриманням гарантами освітніх програм, кафедрами, факультетами законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування й організації освітнього процесу та впровадження їх у освітню діяльність

Підтримка академічної доброчесності та протидія академічному плагіату

Координація роботи з періодичного перегляду освітніх програм, аналіз відповідності зазначених документів національним стандартам вищої освіти за спеціальностями та іншим нормативним документам, вимогам до забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Формування в академічної спільноти Університету культури якості освiти на основі залучення всіх учасників освiтнього процесу і стейкхолдерiв до розбудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти й освітньої діяльності; органiзацiя анкетування здобувачiв вищої освiти (iз залученням студентського самоврядування), науково-педагогiчних працiвникiв, вступників, батьків абітурієнтів, випускників, навчально-допоміжного персоналу, роботодавцiв щодо якостi освiти в Унiверситетi

Науково-методичне й організаційне забезпечення постійного і системного моніторингу якості освітніх послуг Університету. Розробка методичних рекомендацій і проєктів нормативних документів, спрямованих на розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти й удосконалення організації освітнього процесу. Обґрунтування спільно з факультетами, навчальним та науковим відділом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти

Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із якісного забезпечення освітнього процесу. Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам Університету з питань розвитку, діагностики і моніторингу якості освіти й освітньої діяльності

Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти Університету, їх відповідності очікуваним результатам навчання відповідних освітніх програм згідно з стандартами вищої освіти

Розбудова ефективної системи управління якістю освітніх послуг через розвиток людського капіталу. Збір, обробка й аналіз результатів моніторингу діяльності науково-педагогічних працівників Університету. Планування і контроль роботи з підвищення кваліфікації і стажування науково-педагогічних працівників Університету. Моніторинг та оцінювання якості освітньої діяльності науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань

Формування інформаційного банку даних моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти, їх наукової, громадської, спортивної та культурно-масової діяльності та результативності науково-педагогічної роботи викладачів Університету

Вивчення, узагальнення, адаптація і впровадження інноваційних підходів і передових практик вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти й освітньої діяльності в Університеті. Підготовка пропозицій щодо поширення позитивних практик і контролювання усунення недоліків у роботі структурних підрозділів

Забезпечення публічності інформації про освітні програми, рівні вищої освіти та кваліфікації. Формування бібліотеки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів

Останні новини

Всі новини

Відділ моніторингу якості освіти

Відділ моніторингу якості освіти створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах і держави в кваліфікованих фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших заходів, розроблених у відповідності до Стратегії розвитку Уманського національного університету садівництва.